ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN:

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
050 Agency: het boekingsbureau voor artiesten en de gebruiker van deze
algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: degene (natuurlijke- of rechtspersoon) die bij 050 Agency
één of meer artiesten en/of optredens boekt;
Artiest: de uitvoerend kunstenaar; specifiek de diskjockey, die zich ten
opzichte van 050 Agency heeft verbonden tot het organiseren en/of uitvoeren
van een optredens;
Optreden: de artistieke prestatie van de Artiest;
Overeenkomst: de overeenkomst die 050 Agency en Opdrachtgever
aangaan naar aanleiding van een boeking van een Artiest en/of Optreden
door Opdrachtgever bij 050 Agency;
Uitkoopsom: het totaal overeengekomen bedrag, dat de Opdrachtgever
voor een boeking van een Artiest en/of Optreden aan 050 Agency
verschuldigd is, exclusief BTW en inclusief eventueel verschuldigde
loonheffing en premie werknemers-verzekeringen;
Partijen: 050 Agency en Opdrachtgever gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten van 050 Agency gevestigd te Groningen, hierna te noemen
“050 Agency”.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de
Opdrachtgever”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen
Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks
nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden
van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is
verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van
deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige
bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van 050
Agency bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins
wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst worden eerst na schriftelijke
bevestiging door 050 Agency bindend.
3. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen 050 Agency en
de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden een Artiest
rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 050 Agency.

ARTIKEL 4: OFFERTES
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van 050 Agency
zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door
de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft 050 Agency het recht het aanbod
binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens 050
Agency verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders,
catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden 050
Agency niet.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN
050 Agency is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is,
derden in te schakelen.

ARTIKEL 6: MEERWERK
1. 050 Agency heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een
belemmering, van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van
de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de
Overeenkomst zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Opdrachtgever in
rekening te brengen.
2. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht, na afloop van de uitvoering
van de Overeenkomst, tegen vooraf bekendgemaakte tarieven.

ARTIKEL 7: ARTIEST EN OPTREDEN
1. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Artiest, alsmede
met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te
zijn.
2. De Opdrachtgever staat er voor in dat vóór, tijdens en na het Optreden
minimaal de door de Artiest schriftelijk opgegeven consumpties en
voorwerpen in de kleedkamer aanwezig zijn. De Opdrachtgever zal de
schriftelijke opgave uiterlijk één (1) week voor het Optreden ontvangen.
3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door de Artiest schriftelijk
opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het
Optreden en eventuele soundchecks tijdig vóór aanvang van het Optreden
aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de Artiest opgegeven
specificaties zal voldoen. De Opdrachtgever zal de schriftelijke opgave
uiterlijk twee (2) weken voor het Optreden ontvangen. Daarbij zal tevens
worden aangegeven op welk tijdstip een en ander aanwezig dient te zijn.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel
vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. in verband met het Optreden. Bij het
ontbreken van één of meerdere vereiste vergunningen, etc. heeft 050 Agency
het recht het Optreden te annuleren. In een dergelijke situatie blijft de
verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen
Uitkoopsom te allen tijde bestaan en de Opdrachtgever vrijwaart 050 Agency
tegen aanspraken van derden. Onverminderd voorgaande behoudt 050
Agency zich het recht voor volledige schadevergoeding van de
Opdrachtgever te vorderen.
5. De Opdrachtgever garandeert dat:
A. indien ook anderen in de betreffende ruimte waar het Optreden zal
plaatsvinden werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn
beëindigd tijdig voordat de Artiest de ruimte gaat benutten, om aldaar
onbelemmerd zijn voorbereidingen te treffen;
B. 050 Agency, door haar ingeschakelde derden en de Artiest vrije toegang
hebben tot de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden en de
voorbereidingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
C. dat er een goede (kleed)ruimte voor de Artiest aanwezig is, dat deze
ruimte behoorlijk verwarmd kan worden en dat er in deze ruimte verlichting,
een spiegel en stroomvoorziening aanwezig is, alsmede dat de ruimte op
behoorlijke wijze afgesloten kan worden;
D. dat er een deugdelijk overdekt c.q. te overdekken podium aanwezig is,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
E. dat er op redelijke afstand sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
F. dat de gevraagde zaken, volgend uit de schriftelijke opgaven, als bedoeld
in de leden 2 en 3 van dit artikel aanwezig zijn;
G. dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan
gesteld worden en dat de veiligheid van de Artiest vóór, tijdens en na het
Optreden gewaarborgd wordt, onder andere door middel van voldoende
(beveiligings)personeel, dranghekken, stage-hands, etc.;
H. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van
brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van
overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal worden niet zal
worden overschreden;
I. dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 050 Agency geen
geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden gemaakt zullen worden en dat
de Opdrachtgever daarvoor alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om te
voorkomen dat derden zonder toestemming geluids- en/of beeldopnamen van
het Optreden maken;
6. 050 Agency draagt er zorg voor dat de Artiest tijdig vóór aanvang van het
Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor
het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Opdrachtgever moet
worden aangeleverd c.q. verzorgd.
7. De locatie waar het Optreden zal plaatsvinden wordt in de Overeenkomst
vastgelegd en is bindend. De Opdrachtgever stelt een routebeschrijving ter
beschikking.
8. Het tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen, alsmede de duur van
het Optreden, zullen worden vastgelegd in de Overeenkomst en zijn bindend.
Het tijdstip van aanvang is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden
beschouwd. Op verzoek van de Opdrachtgever en met instemming van de
Artiest kan de duur van het Optreden worden verlengd. De duur van de
verlenging zal als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
9. 050 Agency heeft het recht aan de Opdrachtgever een gastenlijst te
verstrekken voor minimaal vijf (5) personen per Optreden.

ARTIKEL 8: PROMOTIEMATERIAAL
1. De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming
van 050 Agency met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de
Artiest op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des
woords. Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal
proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke
goedkeuring aan 050 Agency voorleggen.
2. Promotiemateriaal bevattende een vermelding en/of afbeelding van de
Artiest zal pas mogen worden verspreid nadat 050 Agency en zo nodig de
Artiest schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend.
3. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van
het Optreden en garandeert correcte naamsvermelding van de Artiest in alle
uitingen van de Opdrachtgever, het Optreden betreffende.
4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van 050 Agency en zo nodig de Artiest,
geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met de naam,
beeltenis, logo, etc. van de Artiest te verkopen op of in de omgeving van de
locatie waar het Optreden plaatsvindt, zowel vóór, tijdens als na het
Optreden. De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te
voorkomen dat derden voornoemde zaken zullen aanbieden en/of verkopen.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN VRIJWARING
1. 050 Agency staat er voor in door generlei verplichting gehinderd te zijn
om haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst na te komen.
2. 050 Agency verklaart dat de Artiest beschikt over fiscale zelfstandigheid,
dan wel 050 Agency als (fictief) werkgever optreedt en ervoor zal zorg dragen
dat alle wettelijk verplichte afdrachten, heffingen, inhoudingen, etc. met
betrekking tot de vergoeding of het loon dat de Artiest ontvangt tijdig verricht
zullen worden. 050 Agency vrijwaart de Opdrachtgever ter zake. De vrijwaring
is niet van toepassing op door de Opdrachtgever rechtstreeks aan de Artiest
verstrekt loon en al dan niet geldelijke vergoedingen.

ARTIKEL 10: ANNULERING
1. Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien 050 Agency
daarin toestemt. Alsdan is de Opdrachtgever aan 050 Agency verschuldigd:
A. bij annulering in de periode tot twee (2) maanden vóór de
overeengekomen datum van het Optreden is de Opdrachtgever geen
vergoeding verschuldigd;
B. bij annulering in de periode vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand
vóór de overeengekomen datum van het Optreden, een vergoeding van 50%
van de Uitkoopsom;
C. bij annulering in de periode vanaf één (1) maand vóór de
overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het
Optreden, de volledige Uitkoopsom.
Bij annulering overeenkomstig het bepaalde in sub C van dit lid kan het
verschuldigde percentage variëren tussen de 50% en de 100% van de
Uitkoopsom, al naar gelang 050 Agency voor de betreffende Artiest op de
betreffende datum (deels) vervangende werkzaamheden kan engageren. Het
voorgaande houdt echter op geen enkele wijze een verplichting voor 050
Agency in en kan derhalve ook niet als zodanig worden uitgelegd.
2. Onverminderd voorgaande behoudt 050 Agency het recht volledige
schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.
3. 050 Agency heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen
te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het
Optreden, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan 050
Agency betaalde gelden (gehele of deel van de Uitkoopsom), dan wel onder
creditering van de overeengekomen Uitkoopsom. Buiten terugbetaling of
creditering als voornoemd, zal 050 Agency nimmer schadeplichtig zijn jegens
de Opdrachtgever.
4. Annulering door 050 Agency in de periode vanaf twee (2) weken vóór de
overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden
is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van
de Artiest, wanneer de Artiest op het tijdstip van het Optreden een
televisieoptreden, radio-optreden, optreden in het buitenland of andere
promotionele verplichtingen heeft. De Opdrachtgever zal in dit geval geen
schadevergoeding van 050 Agency kunnen vorderen. Een reeds
vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Opdrachtgever worden gerestitueerd.
5. In de gevallen als bedoeld in lid 4 van dit artikel kan 050 Agency een of
meerdere voorstellen doen voor een vervangende Artiest, dan wel zal het
Optreden in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum
verschuiven. De Opdrachtgever moet 050 Agency binnen 48 uur na de
annulering en de door 050 Agency geponeerde voorstellen schriftelijk
mededelen of hij gebruik maakt van een van de geponeerde voorstellen of
niet.

ARTIKEL 11: AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN
Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra, komen
voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtgever aan de
betreffende instantie worden afgedragen.

ARTIKEL 12: ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST EN
OVERMACHT
1. Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan
050 Agency niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan
ook, heeft 050 Agency het recht te vorderen dat de aan haar verstrekte
opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan mogelijk wordt,
behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende
omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. 050 Agency heeft
alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte
werkzaamheden.
2. In geval nakoming van datgene waartoe 050 Agency krachtens de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks
te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van 050
Agency, of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door
050 Agency ingeschakelde Artiest of andere derden, dan wel in het geval zich
een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van 050 Agency, is 050
Agency gerechtigd de tussen Partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden,
dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever
gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder
tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie
intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever
gehouden aan diens verplichtingen jegens 050 Agency tot aan dat moment te
voldoen.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare nietnakoming zullen onder meer worden verstaan:
– oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van
deze en dergelijke omstandigheden;
– ziekte van de Artiest; op verzoek, gedaan binnen 24 uur na ziekmelding bij
de Opdrachtgever, en voor rekening van de Opdrachtgever kan door een
onafhankelijke arts een doktersverklaring worden opgesteld;
– verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
bestaande valutaverhoudingen;
– bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen
– natuurverschijnselen;
– overheidsmaatregelen die de Artiest beletten zijn Optreden te doen, dan
wel het Optreden onevenredig bezwaren;
een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij
050 Agency, de Artiest of andere derden die door haar voor de uitvoering van
de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover 050 Agency in
gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking
van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement,
executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming
van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei
contract aan 050 Agency verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 13: PRIJZEN
1. Alle door 050 Agency vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele
andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de
uitvoering van de
Overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden
gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke,
is 050 Agency gerechtigd de verhogingen aan de Opdrachtgever door te
berekenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door 050 Agency
worden uitgegeven en in werking treden, dan is 050 Agency gerechtigd de
daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
B. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie
maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin
mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen
zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie
maanden, is de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14: BETALING
1. Betaling dient te geschieden uiterlijk 21 dagen vóór de overeengekomen
datum van het Optreden of indien in de Overeenkomst een specifieke
betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Meerwerk dient betaalt te worden binnen de betalingstermijn, zoals
gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur.
3. Indien een (vooruit) betaling niet tijdig en/of niet volledig is verricht
volgens het bepaalde in lid 1 of na het verstrijken van de betalingtermijn als
bedoeld in lid 2:
A. zal vanaf dat tijdstip aan de Opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag
ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een
nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
B. zal de Opdrachtgever aan 050 Agency een vertragingsrente verschuldigd
zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom.
Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
C. zal de Opdrachtgever, na daartoe door 050 Agency te zijn gemaand, ter
zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de
som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van
€ 135,00.
4. Ter keuze van 050 Agency kan in voorgaande of daarmee
overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden
ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen
heeft voldaan, is 050 Agency bevoegd de nakoming van de jegens de
Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten
van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of
deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het
moment van in verzuim zijn, indien 050 Agency het redelijke vermoeden heeft
dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te
twijfelen.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening
van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al
vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
7. A. Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer
tegenvorderingen op 050
Agency heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht
op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van
het recht op verrekening, geldt eveneens indien de Opdrachtgever
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de
Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 15: KLACHTEN
1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de
Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever bij 050 Agency schriftelijk en
gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de
Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden
door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan.
2. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan 050 Agency
kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
4. 050 Agency dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. In geval van een terechte klacht zal de schade worden afgewikkeld
krachtens het bepaalde in artikel 16.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan, vóór, tijdens of
na het Optreden, aan geluids-, lichtinstallaties en overige apparatuur en/of
bezittingen van de Artiest die zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte,
veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enig handelen of nalaten van de
Opdrachtgever, diens personeel, bij het Optreden aanwezig publiek of
storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc.
2. De opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de
uitviering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
3. 050 Agency kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche
mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen
of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar
grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking
geldt ten aanzien van Artiesten, personeelsleden of andere derden die 050
Agency bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de
aansprakelijkheid van 050 Agency – uit welken hoofde ook – beperkt tot
maximaal de overeengekomen Uitkoopsom. Voldoening aan deze bepaling
geldt als enige en volledige schadevergoeding.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is 050 Agency
nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het
verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door 050
Agency gesloten verzekering.
6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen 050 Agency tot vergoeding
van schade kan
worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
B. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar
waarbinnen 050 Agency tot vergoeding van de schade kan worden
aangesproken.
7. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens 050 Agency en is
aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart 050 Agency tegen iedere
aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
A. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of
onvolledige informatie aan 050 Agency en/of de Artiest heeft verstrekt;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de
door 050 Agency en/of de Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft
gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens,
materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan
050 Agency zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden
wordt de tussen de Opdrachtgever en 050 Agency gesloten Overeenkomst
ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling
aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of
onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan
verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van
de (voorlopige) surséance van betaling de uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen 050 Agency en de Opdrachtgever gesloten
Overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
geschillen die uit deze Overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar
Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Amsterdam, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is en zij het dat 050
Agency de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de
bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever woont of gevestigd is.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat
050 Agency aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan
de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat
hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.